محصولات داغدریافت ترانشانه ای نظام کلامی در هنر نساجی با تاکید بر ,

- بیشتر بدانید
متن ها با هم پیوندهای آشکار و نهانی دارند و انواع گوناگون چنین پیوندهایی است که امکان رشد و توسعه ی متن ها را فراهم می آورد مطالعه حاضر بر رویکرد ترامتنی ژرار ژنت استوار شده است...

اتلاوکوا سیسپولکونان کبلجزی هوبنا شوپ

- بیشتر بدانید
6 ياراد اذل و هدوب کچوک رايسب ًامومع اهفدص و ناتسوپ تخس ،نايهام هيلوا ورلا هک ارچ شاب هتشا بسانم هانا دروم ياذغ سپ ،دنراد هدنز ياذغ هب زاين و دنرادن ار کشخ ياذغ ندرک کچوک يياناوت نينچمه و دنتسه کچوک يناهد...

بررسی فراوانی اشریشیا کلیانتروتوکسیژنیک در کودکان زیر 2 ,

- بیشتر بدانید
Multi-drug resistance MDR was shown in 892 of DEC and 100 of ETEC strains 714 , 143 and 143 of ETEC strains were resistance to 4, 5 and 9 classes of antibiotics Conclusion The present study revealed a high prevalence of ETEC among DEC strains in children in this region of the world This type of pathogen should therefore be ....

ييايرتکاب ياههيوس زا هدافتسا و يرادهگن

- بیشتر بدانید
ييايرتکاب ياههيوس زا هدافتسا و يرادهگن تسا هدیدرگ هیهت تملاس عجرم هاگشیامزآ یغلابا ....